Giáo viên click vào đây để upload giáo án

  • Giáo viên có thể sử dụng chức năng kéo thả file vào giao diện (Drag files here) hoặc chọn "Select files from your computer" để upload giáo án và có thể chọn cùng lúc nhiều file.
  • File upload phải được đặt tên theo cấu trúc: "Tuần... - Môn, Khối - Tên GV" 
  • Ví dụ : 
 
  • Sau khi chọn cách upload , giáo viên ghi rõ tên + địa chỉ email và click chọn "CONTINUE" để hoàn tất việc upload file.
  • Chỉ có thể upload các file thuộc dạng Documents (doc, docx, xls, xlsx, pdf, odt, ods).